R&D > certification
차세대세계일류상품 2개상품 선정2011 차세대 세계일류상품선정
(지식경제부)
-대형도광판 사출금형 및 성형
차세대세계일류상품 2개상품 선정2011 차세대 세계일류상품선정
(지식경제부)
-초소형카메라용 A/F ACTUATOR
ISO 9001 / 14001 인증 획득ISO 9001 / 14001 인증 획득
(SBC인증원)
ISO 9001 / 14001 인증 획득 ISO 9001 / 14001 인증 획득
(SBC인증원)
ISO / TS 16949 인증 획득
ISO / TS 16949 인증 획득 ISO / TS 16949 인증 획득
(IATF)
GLOBAL APPROVED TOOL SOURCE
GLOBAL APPROVED TOOL SOURCE GLOBAL APPROVED TOOL SOURCE
인증 획득(GM GPPC)
SQ인증 획득SQ인증 획득
(현대 기아자동차)